GDPR

Ochrana osobních údajů

Informační oznámení o ochraně osobních údajů

(dále též jen "Oznámení")

Jakožto provozovatelka webových stránek, Centra Lotos a Lotos Yoga Studia zároveň zpracovávám některé Vaše osobní údaje, které mi sdělujete. Proto Vám v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") poskytuji tyto informace týkající se osobních údajů. Věnujte jim, prosím, pozornost.

Obsah:

 • Správce osobních údajů (Kdo jsem a co dělám)
 • Poptávkový formulář (Odkud Vaše údaje čerpám a o jaké údaje se jedná)
 • Důvody zpracování osobních údajů (Z jakých legálních důvodů údaje zpracovávám)
 • Účel a doba zpracovávání osobních údajů (Za jakým účelem údaje zpracovávám a jak dlouho)
 • Práva subjektu údajů (Jaká máte práva dle GDPR)
 • Vaše práva podrobněji
 • Podmínky zabezpečení údajů (Jak údaje fyzicky a technicky zabezpečuji, a kdo k nim má přístup)
 • Příjemci osobních údajů (Komu, kdy a proč Vaše údaje předávám (v souladu se zákonem))
 • Závěrem

I. Správce osobních údajů

(Kdo jsem a co dělám)

 • Provozovatelem webu, Centra Lotos, Lotos Yoga Studia a zároveň správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR jsme já, tedy:

Bc. Kamila Pětvalská

IČO 718 48 592

místem podnikání Na Jánské 1580/11a, Ostrava

(dále též jen "správce")

 • Jakožto správce osobních údajů mě můžete kontaktovat těmito způsoby:
 • e-mailem na e-mailové adrese kamila@centrumlotos.net
 • telefonicky na telefonním čísle + 420 605 17 17 82,
 • dopisem na adresách

i. Na Jánské 1580/11a, 710 00Ostrava,

ii. Českobratská 26, 702 00 Ostrava,

 • v Centru Lotos na adrese Českobratrská 26, 702 00 Ostrava,
 • prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách centrumlotos.net nebo lotosyogastudio.cz.
 • Webové stránky slouží k propagaci mé činnosti a činnosti mých spolupracovníků, poskytování informací o tom, co děláme, našich kurzech, seminářích a lekcích, termínech našich akcí.
 • V našich centrech nabízíme kurzy jógy, kurzy, semináře, přednášky a další aktivity týkající se těhotenství a rodičovství.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

(Odkud Vaše údaje čerpám a o jaké údaje se jedná)

 • Zpracovávám Vaše údaje, které mi sami poskytnete v rámci příslušného webového formuláře, případně jiným způsobem při registraci na seminář (kurz), a to:
 • identifikační údaje (zejména Vaše jméno a příjmení),
 • kontaktní údaje (zejména Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu),
 • údaje o Vašich požadavcích odeslaných prostřednictvím webového formuláře (Vaše dotazy, stížnosti, žádosti, objednávky, obsah těchto zpráv apod.).
 • Dále zpracovávám osobní údaje, které jsou nezbytné pro vystavení daňových dokladů, jimiž jsou:
 • identifikační údaje (zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození),
 • kontaktní údaje (zejména Vaši doručovácí adresu, adresu trvalého bydliště a telefonní číslo).
 • V případě, že se zaregistrujete na některý z mých seminářů, zpracovávám rovněž Vaše platební údaje, údaje o objednávkách (rezervacích).
 • Pokud se přihlásíte na některý z mých kurzů, zpracovávám rovněž údaje o Vašem zdravotním stavu, které mi poskytnete. K tomu se více dozvíte v čl. III. odst. 6 tohoto Oznámení.
 • Osobní údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku získávám z Vašich mailů, které jste mi zaslali nebo z webového formuláře, který jste vyplnili a odeslali.
 • Odesláním e-mailu na mou e-mailovou adresu nebo odesláním webového formuláře je mi doručen e-mail s Vašimi vyplněnými údaji a Vaší zprávou.
 • Korespondenci mezi námi uchovávám po dobu, po níž trvá účel a důvod zpracování osobních údajů (viz čl. III. tohoto Oznámení). Po odpadnutí důvodu (účelu) a uplynutí doby dle čl. III. a IV. tohoto Oznámení korespondenci mažu.
 • V případě, že se u mě přihlásíte na jakýkoli seminář (kurz), je nutné údaje vyplnit, abych mohla Vaši objednávku, požadavek vyřídit a případně Vám rezervovat místo na semináři.
 • Pokud se registrujete na seminář (kurz), kde je nezbytné, abych posoudila Váš zdravotní stav, potřebuji po Vás, abyste mi sdělil údaje o Vašem zdravotním stavu dle odst. 4 tohoto čĺánku.

III. Důvody zpracovávání osobních údajů

(Z jakých legálních důvodů údaje zpracovávám)

 • Pokud mi zašlete e-mail s dotazem nebo vyplníte a odešlete webový formulář, zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje (viz čl. II. odst. 1 písm. a) a písm. b) tohoto Oznámení:
 • na základě plnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) tedy za účelem vyřízení Vašeho požadavku,
 • z důvodu mého oprávněného zájmu (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), tedy z důvodu doložení vyřízení Vašeho požadavku, má-li skutečnost, že jsme požadavek vyřídili dopad na mé práva, povinnosti a oprávněné zájmy.
 • Pokud si u mě prostřednictvím e-mailu nebo webového formuláře objednáte účast na některém ze seminářů (kurzů), zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o rezervacích (viz čl. II. odst. 1 a odst. 3 tohoto Oznamení) na základě plnění smlouvy, tedy abych Vás mohla na seminář (kurz) zaregistrovat, správně zaevidovat Vaši platbu (v souadu s čl 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a případně Vám sdělit podrobnosti k seminářům (kurzům).
 • Pokud u mě absolvujete některý ze seminářů (kurzů), zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách (rezervacích) na základě splnění právních povinností, které se na mou osobu, jakožto poskytovatele těchto seminářů (kurzů), v souladu s právním řádem vztahují (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm c) GDPR). Tyto povinnosti mi stanovují zejména tyto předpisy:
 • občanský zákoník,
 • zákon o ochraně spotřebitele,
 • zákon o dani z přidané hodnoty,
 • zákon o účetnictví,
 • zákon o evidenci tržeb.
 • Pokud u mě absolvujete některý ze seminářů (kurzů), zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách a platbách na základě mých oprávněných zájmů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Mým oprávnéným zájmem je:
 • ochrana mých právních nároků, práv a oprávněných zájmů (například zaplacení sjednané ceny, doložení obsahu smlouvy, je-li uzavřena jinak než v listinné podobě apod.),
 • evidence a vyhodnocování Vašich objednávek pro marketingové účely (například obchodní analýzy,marketingové analýzy, tvorbu obchodních strategií, tvorba, analýza a vyhodnocování marketingových kampaní, vedení vnitřních statistik a přehledů apod.),
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se seminářů a kurzů, které v Centru Lotos a v Lotos Yoga Studiu nabízím, a které se týkají seminářů a kurzů, které jste u nás absolvovali,
 • zlepšování našich služeb a péče o zákazníka,
 • doložení vyřízení Vašeho požadavku příslušným orgánům či Vaší osobě, má-li skutečnost kdy a jak byl požadavek vyrízen dopad na naše práva a oprávněné zájmy.
 • Pokud mi udělíte souhlas se zasíláním newsletterů (které mohou obsahovat i zprávy, které se přímo netýkají seminářů (kurzů), které jste u mě absolvovali), zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a e-mailové adresy na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 GDPR).
 • Vaše citlivé osobní údaje, tj. údaje o zdravotním stavu, eviduji, neboť toto zpracování je nezbytné pro případný výkon nebo obhajobu mých právních nároků (čl. 9 odst. f) GDPR). Jelikož nabízím semináře jógy, předporodních kurzů a další semináře, při nichž pracujeme se svým tělem, je nezbytné, abych znala Váš zdravotní stav a mohla posoudit, zda pro Vás účast na semináři nepředstavuje zdravotní riziko, případně seminář přizpůsobit Vašemu zdravotnímu stavu. Jelikož jsem však závislá pouze na informacích, které mi sdělíte, tyto informace uchovávám pro svou ochranu v případě, že by v důsledku zatajení některých informací či poskytnutí neuplných informací z Vaší strany došlo ke zdravotním komplikacím. Tyto Vaše údaje dále nikomu nepředávám a jsou určeny výhradně pro posouzení možnosti Vaší účasti na semináři.

· Zasílání marketingových sdělení a newsletterů dle odst. 4 písm. c) a odst. 5 tohoto článku můžete kdykoli odmítnout (odvolat). Postačí, když mi zašlete mail s tím, že si již nepřejete být kontaktování na mou kontaktní adresu uvedenou v čl. I tohoto Oznámení.

 • Pokud se chcete zaregistrovat na seminář (kurz) potřebuji Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, data narození a bydliště, abych mohla splnit smlouvy (tedy zajistit Vám účast na semináři) a splnit povinnosti, které mám ze zákona jako organizátor semináře (kurzu), tj. vystavit Vám řádný doklad o zaplacení (fakturu, příjmový doklad) a tento dále evidovat v souladu se zákonem. Dále potřebuji údaje o Vašem zdravotním stavu, abych mohla posoudit, zda je pro Vás absolvování semináře (kurzu) vhodné (odst. 6 tohoto článku).
 • Pokud mi neposkytnete osobní údaje v rámci obecného dotazu a poskytnutí těchto údajů není nezbytné pro vyřízení dotazu, dotaz zodpovím i bez těchto údajů, a to v rozsahu, v němž je to bez poskytnutí údajů možné (zejména tedy v obecné rovině).

IV. Účel a doba zpracovávání osobních údajů

(Za jakým účelem údaje zpracovávám a jak dlouho)

 • Účel, za nimž Vaše osobní údaje zpracováváme se překrývá s důvody uvedenými v čl.III. tohoto Oznámení. Shrňme si tedy, že Vaše údaje v rozsahu dle čl. III. tohoto Oznámení zpracovávám za účelem:
 • vyřízení Vašeho požadavku, který jste vůči mě vznesli prostřednictvím e-mailu či webového formuláře (viz čl. III. odst. 1 a odst. 2 tohoto Oznámení),
 • vyřízení Vaší objednávky (regitraci na seminář/kurz, zajištění účasti na kurzu) a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme uzavřeli (viz čl. III. odst. 1 a odst. 2 tohoto Oznámení),
 • naplnění mých oprávněných zájmů (viz čl. III. odst. 4 a odst. 6 tohoto Oznámení,
 • plnění zákonných povinností (viz čl. III. odst. 3 tohoto Oznámení),
 • na základě Vašeho souhlasu, byl-li udělen (čl. III. odst. 5 tohoto Oznámení).
 • Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu existence zákonných důvodů a trvání účelu dle tohoto článku ve spojení s čl. III. tohoto Oznámení.
 • Vaše citlivé osobní údaje o zdravotním stavu (čl. III. odst. 6 tohoto Oznámení) uchovávám po dobu maximálně 3 let ode dne absolvování semináře (kurzu). Pokud seminář (kurz) neabsolvujete, Vaše citlivé osobní údaje dále nezpracovávám.
 • Jakmile odpadne důvod (účel) zpracovávání osobních údajů, Vaše údaje (netrvá-li jiný důvod či účel) anonymizuji tak, aby Vás nebylo možno identifikovat (ztotožnit).

V. Práva subjektu údajů

(Jaká máte práva podle GDPR)

 • Jako subjekt údajů máte právo na:
 • přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • výmaz osobních údajů "být zapomenut" (čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů domníváte-li se, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 • Pokud nerozumíte tomu, co práva uvedená v odst. 1 tohoto článku obnáší, prostudujte si čl. "VIa. Vaše práva podrobněji" nebo čl. 15 až 21 GDPR. Případně se na mě můžete obrátit s dotazem na výše uvedený kontaktní e-mail.

Va. Vaše práva podrobněji

· Právo na přístup k osobním údajům dle odst. 1 písm. a) znamená, že:

· máte právo obdržet ode mě potvrzení, zda Vaše údaje zpracovávám, a pokud ano, máte právo na přístup ke zpracovávaným údajům a k informacím, které Vám dávám v tomto Oznámení,

· máte právo ode mě obdržet kopii zpracovávaných údajů (případně též v elektronické formě).

· Právo na opravu osobních údajů dle odst. 1 písm. b) znamená, že máte právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají a případně též žádat doplnění neúplných osobních údajů.

· Právo na výmaz osobních údajů ("být zapomenut") dle odst. 1 písm. c) znamená, že jsem povinna bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

· osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které jsou shromážděny (zpracovávány) (viz čl. III. a čl. IV Oznámení),

· pomine důvod, pro který byly osobní údaje zpracovávány (viz čl. III. a čl. IV. Oznámení),

· vznesete-li námitku proti zpracovávání z důvodu mých oprávněných zájmů,

· osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

· pokud není dán souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů dětí mladších 16 let,

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

· Právo na omezení zpracování dle odst. 1 písm. d) znamená, že máte právo, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

· popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit,

· zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu osobních údajů požádáte o omezení zpracování,

· údaje již nepotřebuji, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

· vznesete námitku proti zpracování dle odst. 8 tohoto článku, dokud nebude ověřeno, zda mé oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými údaji.

· Právo na přenositelnost údajů podle odst. 1 písm. e) tohoto článku znamená, že máte právo získat ode mě údaje, které se Vás týkají, a které jste mi poskytl v běžném strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo na to, abych tyto údaje předala přímo jinému správci.

· Právo vznést námitku dle odst. 1 písm. f) tohoto článku znamená, že máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracovávám z důvodu mých oprávněných zájmů (viz čl. III. odst. 4 tohoto Oznámení). Námitku vznášíte (doručujete) vůči mě například některým ze způsobů uvedeným v čl. I. tohoto Oznámení.

· Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz).

VI. Podmínky zabezpečení údajů

(Jak údaje fyzicky a technicky zabezpečuji, a kdo k nim má přístup)

 • Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Ke zpracovávání osobních údajů využívám zabezpečené servery a cloudová uložiště.
 • Přístup k osobním údajům je zabezpečen před neautorizovaným vniknutím.
 • Listinné dokumenty obsahující Vaše údaje (faktury, dodací listy apod.) jsou rovněž uloženy na bezpečném místě tak, aby k nim neměla přístup žádná neautorizovaná osoba.

VII. Příjemci osobních údajů

(Komu, kdy a proč Vaše údaje předávám)

 • Vaše osobní údaje předávám ke zpracování těmto příjemcům:
 • poskytovatelům cloudových uložišť, mailingových a hostingových služeb za účelem bezpečného uložení Vašich údajů a zajištění mailové komunikace s Vámi v souvislosti s vyuzíváním e-mailové komunikace,
 • v případě právního sporu osobám, které mi poskytují právní poradenství,
 • poskytovatelům účetních služeb, kteří mi poskytují účetní služby případně daňové poradenství v souvislosti s plněním zákonných povinností (evidence tržeb, daňová přiznání),
 • v souvislosti s vyřízením Vašich požadavků provozovatelům poštovních, přepravních či zasilatelských služeb za účelem dodání Vámi objednaného zboží,
 • v souvislosti s vyřízením Vaší objednávky poskytovatelům provozujícím platební systémy a systémy pro zajištění platby kartou,
 • v souvislosti s Vaší žádostí pojišťovnám, které Vám hradí účasti na seminářích (účastech),
 • lektorům, kteří kurzy vedou a případné svým zaměstnancům.
 • Údaje příjemcům poskytujeme jen v rozsahu nezbytném pro uskutečnění konkrétního zpracování údajů.
 • Prohlašuji, že využiji pouze ty příjemce, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv.

VIII. Závěrem

 • Dotazy, žádosti, stížnosti apod. můžete zasílat mimo jiné e-mailem na naši e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. tohoto Oznámení.
 • Toto oznámení je účinné dnem 25. 5. 2018.

V Ostravě dne 25. 5. 2018

Bc. Kamila Pětvalská

Lotos - centrum péče o ženu a dítě

Lotos Yoga Studio