Provozní řád

Provozovatelem Centra Lotos je Bc. Kamila Pětvalská, sídlo: Maroldova 2992/3, Ostrava 2, 70200, tel: 608636877, kamila@centrumlotos.net, IČ: 71848592.

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku: čj: ŽÚ/10856/06/MAG, Ev.č.: 380701-736812

Adresa provozovny: Českobratrská 230/26, Ostrava 2, 70200.

 • Každý klient je povinen seznámit se s provozním řádem Centra Lotos.
 • Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 • Studio je otevřeno dle aktuálně vypsaných lekcích, jenž jsou uvedeny na webových stránkách www.centrumlotos.net
 • Účast na jógové lekci je možné rezervovat telefonicky, osobně či využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách centra. Cvičení a body & mind aktivity probíhají pod vedením kvalifikované cvičitelky zdravotní a tělesné výchovy. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to klientům telefonicky, na webových stránkách či na facebooku.
 • Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou. Nebo si zakoupit jednorázovou lekci.
 • STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou otevřenou lekci lze v rezervačním sytému zrušit den předem do 20.00, při pozdějším zrušení lekce propadá. Děkujeme za pochopení.

 • Každý klient respektuje začátek lekce a neruší svými pozdními příchody chod studia a ostatní cvičící.
 • Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném( botníku), a to v prostorách v blízkosti recepce. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatní skříně. Skříňky se v našem studiu nezamykají, proto zvažte, jaké věci nosíte na lekci. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 • Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory studia.
 • Klienti využívají veškerá zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.
 • Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Centrum nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi či obsluze recepce.
 • Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.
 • Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.
 • Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem provozovatele a dbát dodržování pořádku v prostorách studia.
 • Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku provozovatele a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 • V prostorách jóga studia je zakázáno: kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky